Ethische commissie

Tegen illegale handel in cultuurgoederen

Ethisch handelen

Illegale handel, menselijke resten en repatriëring
De Nederlandse volkenkundige musea willen verantwoord en ethisch omgaan met het erfgoed dat zij beheren. Zo leveren zij eensgezind hun bijdrage aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen. Dit doen zij onder andere door zich categorisch te onthouden van aankoop, verwerving, in bruikleen aanvaarden of tentoonstellen van cultuurgoederen wanneer er twijfel bestaat over de legaliteit van de verwervingsgeschiedenis. Hiertoe dient die geschiedenis - de zogenaamde pedigree - aantoonbaar te worden onderzocht. Dat onderzoek moet worden gedocumenteerd.

Daarnaast bezinnen de musea zich op het beheren en tentoonstellen van menselijke resten en voorwerpen waarin menselijke resten verwerkt zijn.

Een derde actueel vraagstuk betreft de repatriëring van erfgoed.

Ethische commissie SVCN

In 2004 heeft de Stichting Volkenkundige Collecties Nederland, SVCN, een Ethische Commissie ingesteld. Naast de onafhankelijke voorzitter (een jurist) hebben hierin vertegenwoordigers van de volkenkundige musea, onafhankelijke deskundigen en iemand uit de handel zitting. De commissie brengt advies uit aan de SVCN-musea over vraagstukken betreffende omgang met menselijke resten, mogelijk illegale herkomst van voorwerpen en repatriëring van voorwerpen of collecties. Hiertoe beoordeelt de commissie de voorwerpen die jaarlijks bij de verschillende volkenkundige musea binnenkomen als verwerving of bruikleen. De bevindingen worden vastgelegd in een verslag. Daarnaast brengt de commissie gevraagd advies uit aan musea met betrekking tot bovengenoemde kwesties.

Taken van de Ethische Commissie van de SVCN

Reglement Ethische Commissie van de SVCN

Reglement menselijke resten Etische commissie SVCN

Aandachtspunten restitutie en repatriëring van etnografica en archaeologica

Unesco Conventie

De Nederlandse volkenkundige musea handelen volgens de regels van de UNESCO Conventie van 1970, zoals vastgelegd in de Nederlandse wetgeving. Deze conventie bepaalt dat museale verwervingen dienen te voldoen aan de actuele Nederlandse wetgeving zoals gesteld in de uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1972 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen.

Andere ethische commissies

De Ethische Commissie van de SVCN is een initiatief van de volkenkundige musea in Nederland en functioneert specifiek op het gebied van volkenkundige collecties. Meer algemene museaal-ethische kwesties worden besproken door de Ethische Codecommissie Musea, ECM (voorheen de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek).

Beide Commissies onderschrijven de ICOM code, de gedragslijn van de International Counsel of Museums en zijn regelmatig met elkaar in contact.

Jurisprudentie

De Ethische commissie van de SVCN bekijkt per casus hoe de regels kunnen worden toegepast. Zo wordt geprobeerd jurisprudentie te creëren.Deeplink naar deze pagina